7. září 2012

Upozornění pro příjemce sociálních dávek


Upozornění pro příjemce rodičovského příspěvku, přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a dalších dávek státní sociální podpory!
Osobám, kterým vznikl nárok na rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a další dávky státní sociální podpory do 31.12.2011 (tj. podali do tohoto data žádost) musí Úřadu práce doručit dokument „Prohlášení žadatele o dávky státní sociální podpory“. V tomto písemném prohlášení potvrzují,  že splňují podmínku bydliště na území České republiky podle § 3 odst. 2 a 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou.
Prohlášení musí být doručeno Úřadu práce nejpozději do 30. 9. 2012, jinak Úřad práce výplatu dávky zastaví a za měsíc říjen (tj. v listopadu) již dávku nevyplatí.
Úřady práce formulář „Prohlášení žadatele o dávky státní sociální podpory“ jednotlivým příjemcům dávek rozesílají, ale podle našich informací některé Úřady práce tak nečiní. V tomto případě doporučujeme se na příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky úřadu práce osobně dostavit a do 30. 9. 2012 příslušný formulář podepsat a tím předejít odejmutí dávky.
V případě, že by došlo k odejmutí dávky, je třeba podat novou žádost o příslušnou dávku.
Nové formuláře žádostí o dávky od 1.1.2012 již obsahují „prohlášení o bydlišti“.

Žádné komentáře:

Okomentovat